Προκαταβολές

50% της συμφωνηθείσας περιόδου

Πολιτική Ακυρώσεων

Μέχρι 50 ημέρες πριν χάνεται η προκαταβολή